english magyar

24/7 ONLINE TANÁCSADÁS

+36 30 646 8498

Harmadik országbeli állampolgár: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (EGT-állampolgár, illetve az EGT-állampolgárt vagy a magyar állampolgárt kísérő vagy hozzá csatlakozó családtag) kivételével a nem magyar állampolgárok és a hontalan személyek.

EGT-állampolgár: magyar állampolgár kivételével az Európai Unió tagállamának, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államnak az állampolgára (az Európai Unió, Svájc, Norvégia, Izland és Lichtenstein állampolgárai).

Hontalan: akit saját joga szerint egyetlen állam sem ismer el állampolgárának.

Az „EU Kék Kártya” olyan tartózkodási engedély, amely magas szintű képzettséggel rendelkező birtokosát valamely tagállam területén történő tartózkodásra és egyúttal magas szintű képzettséget igénylő, jogszabályban foglalt feltételek szerinti munkavállalásra jogosítja.

Összevont engedély: olyan tartózkodási engedély, amely a harmadik országbeli állampolgárt Magyarország területén meghatározott foglalkoztatóval foglalkoztatási jogviszony létesítésére és tartózkodásra jogosítja.

Összevont kérelmezési eljárás: olyan eljárás, amely az általa benyújtott kérelem alapján a harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén való száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodása és meghatározott foglalkoztatóval foglalkoztatási jogviszony létesítése engedélyezésére irányul.

Családtag:

  • magyar állampolgár házastársa;
  • magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévét be nem töltött, vagy eltartott leszármazója;
  • magyar állampolgár, vagy házastársa felmenője;
  • a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy;
  • a magyar állampolgár élettársa, amennyiben magyar hatóság, vagy az Európai Unió más tagállamainak hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített;
  • azon személy, akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi.

Közös háztartás: az EGT- állampolgárral vagy magyar állampolgárral egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Meghívó: kötelezettségvállalásra jogosult személy. A meghívó a meghívólevélben kötelezettséget vállal arra, hogy a meghívott részére – Magyarország területén történő tartózkodása időtartamára szállást biztosít, eltartásáról gondoskodik, továbbá – ha a nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – egészségügyi ellátásának, valamint kiutazásának költségét fedezi.